Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Akdeniz Romatoloji ve Immunoloji Derneği” dir. Kısaltması “Akdeniz Romatoloji ve Immunoloji Derneği, ARID” dir.
Derneğin merkezi Antalya’ dır. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2- Dernek, romatoloji ve immun sistem hastalıkları ile ilgili bilimsel araştırmaları ve hekim eğitimini desteklemek, romatoloji uzmanları immünoloji uzmanlari ,immünoloji-alerji uzmanlari ve romatizmal ve/veya immun sistem hastalıkları takip eden sağlık personelinin (hekim, hemşire, yardımcı sağlık personeli…vb) eğitim düzeylerinin nicelik ve niteliğini arttırmak, romatoloji uzmanları tarafından yapılacak girişimleri özendirmek ve desteklemek, romatizmal/otoimmun/alerjik hastalıkların toplumun geniş kesimlerince tanınması ve romatizmal-immun sistem hastalara destek sağlamak y.nünde çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.
Dernek, yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmalarda
bulunur:
Akdeniz bölgesindeki üniversite, kamu hastaneleri ve özel sektörde başta iç hastalıkları romatoloji bilim dalları, immünoloji Alerji bilim dallari ve servislerinde hizmet üreten romatoloji, immünoloji, immünoloji-alerji , İç hastalıkları uzmanları ve yan dal uzmanlık öğrencileri ile bu alanda çalışan tüm sağlık personeli ile yukarıda sıraladığımız amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmasına olanak sağlamak,
Ülkemizde bulunan çok çeşitli romatolojik, otoimmun ve immünolojik-Alerjik hastalıkların niceliğini yöresel dağılımını incelemek ve her türlü romatolojik, otoimmun ve immünolojik-alerjik hastalıklar hakkında ortak bilimsel çalışmaları özendirmek, planlamak ve desteklemek yolunda faaliyetlerde bulunmak,
Romatoloji ve immünoloji-Alerji biliminin ülkemiz hekimleri tarafından daha iyi anlaşılması ve izlenmesi için amaç ve hizmet konuları ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası kongre, toplantı, seminer, konferans, kurs, sertifika programı ve benzeri diğer etkinlikleri düzenlemek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek ve bunları süreli ya da süresiz her türlü yayın aracı ile yayınlamak,
Üyelerinin bulunduğu tüm kurumlarda iç hastalıkları anabilim dalları, romatoloji ve immünoloji servislerinin her türlü yer, araç, gereç, akademik olmayan eleman gereksinimlerinin karşılanmasında bu birimlere yardımcı olmaya çalışmak, gerekli g.rdüğünde aynı elemanların yurtiçi ve yurtdışında romatoloji ve/veya immunoloji biliminin uygulamasını yapan çeşitli merkezlere bilgi ve g.rgü arttırmak amacıyla gitmesini desteklemek,
Aynı şekilde romatoloji ve immun hastalıklar alanlarında çalışan yerli ve yabancı bilim insanlarının yurtiçi ve yurtdışında konferans ve seminerler vb. vermesine destek olmak,
Gerekli izinler alınmak şartıyla amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağış toplama, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek,
İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak ve işletmek, merkez, enstitü gibi kuruluşlar açmak,
Beşeri münasebetlerin geliştirilip devam ettirilmesi ve derneğin maddî ihtiyaçlarının ..zümü amacı için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, festival, fuar, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, işletmek ve/veya her türlü tadilatı, inşaatı yaptırmak, her türlü vasıta satın almak veya kiralamak,
Vakıf kurmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
Uluslararası faaliyette bulunmak, işbirliği yapılmasında yarar g.rdüğü alanlarda yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak,
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
Derneğin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, özellikle üyelerinin ve uzmanlık dalının akademik haklarının korunması konusunda dava açma, ihtar çekme gibi hukuki girişimlerde bulunmak,
Tüzükte belirtilen bu çalışma konuları ve biçimleri sınırlayıcı olmayıp, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer ve çalışmalarda bulunabilir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dalları ve bunlara bağlı romatoloji, immünoloji veya ic hastaliklari bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları , ic hastaliklari romatoloji , ic hastaliklari immünoloji servislerinde eğitim görevlisi veya sayılan bu merkezlerde romatoloji, ic hastaliklari immünoloji, uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler. Ayrıca, yönetim kurulunun oybirliği ile uygun görmesi halinde derneğe ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlayacağı düşünülen kamu personeli veya tüzel kişiler derneğe asil üye olarak alınabilirler.
Yabancı gerçek kişilerin asil üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar veya romatoloji ve immunoloji alanına önemli katkılarda bulunan yerli veya yabancı kişiler veya onur sayılacak seçkin kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar, dernek organlarına seçilemezler. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı
ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek
malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
Yönetim kurulu,
Denetim kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı
üyelerden oluşur.

Hüküm Eksikliği
Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 23- Derneğin Kurucuları.
Mustafa Ender Terzioğlu
Süleyman Özbek
Eftal Yücel
Taşkın Şentürk
Veli Yazısız
Emine Figen Tarhan
Sema Yılmaz
Recep Tunc
Funda Erbasan

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği
temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim
kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı Görev Unvanı :
Dr. Mustafa Ender TERZİOĞLU Yönetim Kurulu
Dr. Süleyman ÖZBEK Yönetim Kurulu
Dr. Veli YAZISIZ Yönetim Kurulu
Dr. Taskin SENTURK Yönetim Kurulu
Dr. Eftal YUCEL Yönetim Kurulu
Dr. Emine Figen TARHAN Yönetim Kurulu
Dr. Sema YILMAZ Yönetim Kurulu

Bu tüzük 23 (Yirmiüç) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.